บุรีรัมย์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดบุรีรัมย์

1. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 322 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-1079
โทรสาร : 0-4461-1472
Website : www.btec.ac.th
E-mail : jvainda@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง โยธา อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ที่อยู่ : 299 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทรศัพท์ : 0-4469-9255
โทรสาร : 0-4469-9255
Website : www.kutc.ac.th
E-mail : kutc2011@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 67 หมู่ 15 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-1159, 0-4461-1748
โทรสาร : 0-4461-1899
Website : www.bcat.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

4. วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 138 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-2260
โทรสาร : 0-4461-3354
Website : www.brpoly.ac.th
E-mail : brpoly@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพนางรอง)

ที่อยู่ : 1 ถ.บ้านเก่าแพงพวย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ : 0-4463-1556,0-4463-2318
โทรสาร : 0-4463-2008
Website : www.nricec.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ที่อยู่ : 100 หมู่ 23ถ.บุรีรัมย์-มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 0-4468-0114
โทรสาร : 0-4468-0114
Website : home.html
E-mail : satukcic@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

ที่อยู่ : 145 หมู่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260
โทรศัพท์ : 0-4460-6202
โทรสาร : 0-4460-6202
Website : www.nctm.ac.th
E-mail : info@nctm.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาช่างประมง
  ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
  ประเภทวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • ระดับ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาช่างกลเกษตร สาขาวิชาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการโรงแรม

8. วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ : รอข้อมูล
โทรสาร : รอข้อมูล
Website : รอข้อมูล
E-mail : รอข้อมูล

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. รอข้อมูล
 • ระดับ ปวส. รอข้อมูล