น่าน

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดน่าน

1. วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ที่อยู่ : 2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0-5471-0962
โทรสาร : 0-5471-0711
Website : www.technicnan.ac.th
E-mail : technicnan@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ที่อยู่ : 150 ถ.สุมนเทวราช อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0-5471-0367
โทรสาร : 0-5477-2520
Website : www.npc.ac.th
E-mail : npc@mail.npc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

3. วิทยาลัยเทคนิคปัว (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพปัว)

ที่อยู่ : 237 หมู่ 1  ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทรศัพท์ : 0-5479-1326
โทรสาร : 0-5479-1327
Website : www.puaicec.ac.th
E-mail :  www.info@puaice.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

4. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ที่อยู่ : 138 หมู่ 5 บ้านป่าคา ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์ : 0-5476-3240
โทรสาร : 0-5476-3282
Website : www.wiangsa.ac.th
E-mail : wiangsa@wiangsa.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี