นราธิวาส

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนราธิวาส

1. วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ที่อยู่ : 55 หมู่ 13 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0-7354-1765-6, 0-7354-1768
โทรสาร : 0-7354-1765, 0-7354-0768
Website : www.naraptc.ac.th
E-mail : naraptc2006@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. -

2. วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ที่อยู่ : 123 หมู่ 3 ถ.สุไหงโกลก-ตากใบ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทรศัพท์ : 0-7364-6566
โทรสาร : 0-7364-6566
Website : www.skc.ac.th
E-mail : kolokscs@hotmail.com, SKLO@chaiyo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การพิมพ์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การพิมพ์ การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ