นครราชสีมา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครราชสีมา

1. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ที่อยู่ : 508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4424-2002
โทรสาร : 0-4425-4950
Website : www.ntc.ac.th
E-mail : ntc_itc.@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 0-4444-0003
โทรสาร : 0-4444-0003
Website : www.technicpak.ac.th
E-mail : ptc_pak@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ที่อยู่ : 999 หมู่ 6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ : 0-4420-4985
โทรสาร : 0-4420-4986
Website : www.luangphorkhoon.ac.th
E-mail : Luangpao7@ntc.ac.th, luangphorkhoon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ที่อยู่ : ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 0-4493-5012
โทรสาร : 0-4493-5014
Website : www.srnr.ac.th
E-mail : technicsuranree@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ที่อยู่ : 272 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4424-2001, 0-4425-4310
โทรสาร : 0-4424-2001
Website : www.nvc-korat.ac.th
E-mail : nvc_korat@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจสถานพยาบาล อาหารและโภชนาการ

6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

ที่อยู่ : 197 ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-0866, 0-4422-0867
โทรสาร : 0-4422-0866 ต่อ 203
Website : www.rcbat.ac.th
E-mail : rcbat7@ntc.ac.th, plan-rcbat@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ที่อยู่ : 146 หมู่ 3 บ้านใหม่สำโรง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ : 0-4432-5495, 0-4432-5274
โทรสาร : 0-4432-5494
Website : www.kasetkorat.ac.th
E-mail : kasetkorat@yahoo.com, tum_parweena@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

8. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ที่อยู่ : 247 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4492-3300, 0-4492-3301
โทรสาร : 0-4492-3302, 0-4424-6468
Website : www.nmptc.ac.th
E-mail : npckorat@hotmail.com, nmptc_korat11@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การพิมพ์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

9. วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่)

ที่อยู่ : 230 หมู่ 4 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956
โทรสาร : 0-4446-1956
Website : www.bic.ac.th
E-mail : Buayai@Ntc.ac.th, Buayai7@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

10. วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพพิมาย)

ที่อยู่ : 430 ถ.พิมายชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ : 0-4447-1249, 0-4428-5025
โทรสาร : 0-4447-1249
Website : www.phimai-icc.ac.th
E-mail : pimai7@ntc.ac.th, phimai.pm@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

11. วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ที่อยู่ : 95 ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ : 0-4448-7181
โทรสาร : 0-4448-7181
Website : www.chp.ac.th
E-mail : rattamachanoi@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12. วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง)

ที่อยู่ : 881 หมู่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 0-4439-0096
โทรสาร : 0-4439-0109
Website : www.pic.ac.th
E-mail : jam_tawan@hotmailcom

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไฟฟ้ากำลัง สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์