นครพนม

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครพนม

1. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ที่อยู่ : 367 หมู่ 2 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โทรศัพท์ : 0-4259-1571 ต่อ 104
โทรสาร : 0-4259-1571 ต่อ 105 ,0-4259-1448
Website : www.bpt.ac.th
E-mail : banpeang@kkaen.loxinfo.co.th, mail@bpt.co.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

 

2. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
(ชื่อเดิม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม) (ชื่อเดิม 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม)

ที่อยู่ : 270 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-2434
โทรสาร : 0-4251-2435
Website : www.nkptmc.ac.th
E-mail : polynkp@thaimail.com, nkptmc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ที่อยู่ :  รอข้อมูล
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
Website : -
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -

4. วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม

ที่อยู่ :  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
Website : -
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -