นครนายก

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครนายก

1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ที่อยู่ : 116 หมู่ 1 ถนนชลประทาน อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0-3731-3532, 0-3731-1752, 0-3731-1025
โทรสาร : 0-3731-1025
Website : www.nayoktech.ac.th
Email : nayoktech@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ที่อยู่ : 88/2 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-3731-2601, 0-3732-6470
Website : www.nice-c.ac.th
E-mail : nicec@thai.com, nicdove@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม เสริมสวย อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจสถานพยาบาล พืชศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ สปาและความงาม สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

3. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ที่อยู่ : 62 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 0-3730-8199
โทรสาร : 0-3730-8199
Website : www.ongkharak.ac.th
E-mail : ong40@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ