ตาก

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดตาก

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ที่อยู่ : ถนนสายเอเซีย กม.401 กิ่งอำเภอวังเจ้า ตู้ ปณ.5 ตาก จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-2834-5
โทรสาร : 0-5551-2834-5 ต่อ 500
Website : www.kasettak.ac.th
E-mail : kasettak@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

2. วิทยาลัยเทคนิคตาก (ชื่อเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างตาก)

ที่อยู่ : 195 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0-5555-8118
โทรสาร : 0-5551-4231
Website : www.takpoly.ac.th
E-mail : takpoly@chaiyo.com, tak2tc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี การเลขานุการ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ : 0-5553-2644
โทรสาร : 0-5553-2644 ต่อ 114
Website : www.maesod.ac.th
E-mail : plan@maesod.ac.th, maesod40@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
  • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การตลาด เครื่องกล

4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ที่อยู่ : 116 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทรศัพท์ : 0-5559-1426, 0-5559-1912
โทรสาร : 0-5559-1426, 0-5559-1912
Website : www.bantak.ac.th
E-mail : dovebantak@chaiyo.com, bantakicec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์