ตราด

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดตราด

1. วิทยาลัยเทคนิคตราด

ที่อยู่ : 43 ถ.ท่าเรือจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3953-0230
โทรสาร : 0-3951-1172
Website : www.trattc.ac.th
E-mail : trattc@hotmail.com, technic_trat@trtc.moe.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ที่อยู่ : 236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172, 0-3952-0530
โทรสาร : 0-3952-0530
Website : www.tratpt.ac.th
E-mail : trat_poly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. -

3. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ที่อยู่ : 45/3 ถ.ช้างทูน-สระใหญ่ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โทรศัพท์ : 0-3952-2059
โทรสาร : 0-3952-2059 ต่อ 103
Website : www.borai.ac.th
E-mail : bi_cec@thaimail.com, borai40@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์