ตรัง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดตรัง

1. วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ที่อยู่ : 69 หมู่ 4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7522-5297
โทรสาร : 0-7521-8196
Website : www.technictrang.ac.th
E-mail : technictrang01@windowalive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การพิมพ์ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ที่อยู่ : 99 หมู่ 7 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ : 0-7528-4152-3
โทรสาร : 0-7528-4152, 0-7528-4039
Website : www.kasettrang.ac.th
E-mail : kasettrang@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

ที่อยู่ : 123 หมู่ 1 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7521-3426-7, 0-7521-3149
โทรสาร : 0-7521-3427
Website : www.ptt.ac.th
E-mail : trang-polytechnic@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. -

4. วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ที่อยู่ : 70 หมู่ 4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7550-1068, 0-7550-1069
โทรสาร : 0-7550-1068
Website : www.tic.ac.th
E-mail : k-trang@tic.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิก

5. วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ที่อยู่ : 23 หมู่ 2 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1495
โทรสาร : 0-7527-2049
Website : www.huaiyot.ac.th
E-mail : huaiyot_icec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ที่อยู่ : ถ.ตรัง-สตูล ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โทรศัพท์ : 0-7528-8594
โทรสาร : 0-7528-8594
Website : www.palian.ac.th
E-mail : webmaster@palian.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล

7. วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ที่อยู่ : 122 หมู่ 3 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท์ : 0-7520-7865
โทรสาร : 0-7520-7865
Website : www.kantang.ac.th
E-mail : kantangcollege@thaimail.com, knicec.vec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง