เชียงราย

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดเชียงราย

1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ที่อยู่ : 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-3038
โทรสาร : 0-5371-1025
Website : www.ctc.ac.th
E-mail : ctc@ctc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ที่อยู่ :  91 หมู่ 9 กิโลเมตรที่ 7 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5367-3912
โทรสาร : 0-5367-3911
Website : www.kctc.ac.th
E-mail : kanchana079@kctc.ac.th, kctc_cr52@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. -

 

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ที่อยู่ : 670 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-3036
โทรสาร : 0-5371-1561
Website : www.cvc.ac.th
E-mail : cvc@cvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ที่อยู่ : 51 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5367-4350
โทรสาร : 0-5367-4349
Website : www.crcat.ac.th
E-mail : crcat6@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

5. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ที่อยู่ : 324 หมู่ 5 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-4589
โทรสาร : 0-5377-4584
Website : www.tice.ac.th
E-mail : icc_cr@yahoo.com,cric.itc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยเทคนิคเทิง (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพเทิง)

ที่อยู่ : 191 หมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทรศัพท์ : 0-5379-5526
โทรสาร : 0-5379-5511
Website : www.tice.ac.th
E-mail : tice@tice.ac.th, supot.tu@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ที่อยู่ : 132 หมู่ 3 ซอย 2 บ้านเด่นสันทราย 132 หมู่ 14 ต.ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทรศัพท์ : 0-5395-3392
โทรสาร : 0-5395-3474
Website : www.wice.ac.th
E-mail : veingchai_in@hotmail.com, admin@wice.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล
 • ระดับ ปวส. -

8. วิทยาลัยเทคนิคป่าเป้า

ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
Website : -
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -