ชุมพร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดชุมพร

1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ที่อยู่ : 138 ถ.อาภากร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-657043, 077-657044
โทรสาร : 077-657043, 077-657044
Website : www.cptc.ac.th
E-mail : technicalcp@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ที่อยู่ : 146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0-7751-1234
โทรสาร : 0-775-11218 ต่อ 127
Website : www.cpvc.ac.th
E-mail : cpvc.ac@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. บัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว อาหารและการโภชนาการ คหกรรมการผลิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การจัดการสำนักงาน พัฒนาโปรแกรม การตลาด การโรงแรม ท่องเที่ยว อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ที่อยู่ : 1 หมู่ 8 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โทรศัพท์ : 0-7753-6214-5
โทรสาร : 0-7753-6214
Website : www.cpcat.moe.go.th
E-mail : chumpornatc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

4. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่อยู่ : 15 หมู่ 4 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โทรศัพท์ : 0-1476-7060, 0-7750-5734-5
โทรสาร : 0-7750-5734-5
Website : www.pcfc.ac.th
E-mail : cptech@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5. วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ที่อยู่ : 58 ถ. ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0-7757-6505, 0-7750-3921
โทรสาร : 0-7757-6505
Website : www.cptech.ac.th/
E-mail : cptech@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปกรรม เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

6. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ที่อยู่ : 1 หมู่ 10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 0-7754-4333
โทรสาร : 0-7754-4334
Website : www.langsuan.moe.go.th
E-mail : langsuan_education@hotmail.com, langsuan@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ที่อยู่ : 245/1 หมู่ 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 0-7761-3000
โทรสาร : 0-7761-3000
Website : www.thasae.ac.th
E-mail : kthasae@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล