ชัยภูมิ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดชัยภูมิ

1. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ที่อยู่ : 240 หมู่ 4 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-2075-6
โทรสาร : 0-4481-1536
Website : www.ccollege.ac.th
E-mail : cptc2000@yahoo.com, techniccyp@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ที่อยู่ : 115 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-1160
โทรสาร : 0-4481-1583
Website : www.ccat.ac.th
E-mail : agchai7@ntc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

3. วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ที่อยู่ : 380 ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-2083, 0-4481-1938
โทรสาร : 0-4481-1938, 0-4481-6600
Website : www.cpmpoly.ac.th
E-mail : info@sarapatchang.ac.th, off_919_@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล

4. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

ที่อยู่ : 1 หมู่ 15 ถ.บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ : 0-4481-6062
โทรสาร : 0-4481-6062
Website : www.bamnet.ac.th
E-mail : .bamnet2010@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

5. วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ที่อยู่ : 189 หมู่ 3 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์ : 0-4488-2092, 0-4488-2239
โทรสาร : 0-4488-2092, 0-4488-2239
Website : www.kec.ac.th
E-mail : kangkraw7@ntc.ac.th, kecacth@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์