ชลบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดชลบุรี

1. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ที่อยู่ : 205 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 0-3848-5202 ต่อ 125
โทรสาร : 0-3848-5205
Website : www.chontech.ac.th
E-mail : chon@chontech.ac.th, chontech@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคการหล่อ เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ที่อยู่ : 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ : 0-3823-7268, 0-3823-8398, 0-3823-8527
โทรสาร : 0-3823-7268
Website : www.tatc.ac.th
E-mail : sattahip@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การโรงแรมและบริการ เขียนแบบเครื่องกล เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ที่อยู่ : 388 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3300 -4458

Website : www.chcvc.ac.th

E-mail : datacenter.ch@ovec.moe.go.th, chonburi03@vec.mail.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิจิตรศิลป์ สปาและความงาม อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

ที่อยู่ : 192 หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ : 0-3823-7053, 0-3823-8290
โทรสาร : 0-3823-7053
Website : www.kasetchon.ac.th
E-mail : aggiechon@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ ประมงทะเล พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

5. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (ชื่อเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี)

ที่อยู่ : 146 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 0-3838-2662, 0-3838-6360-1
โทรสาร : 0-3838-2039
Website : www.chpt.ac.th
E-mail : chonburi_ict@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

6. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ที่อยู่ : 99 หมู่ 10 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 0-3820-9763
โทรสาร : 0-3820-9700
Website : www.panas.ac.th
E-mail : PhanatnikhomKM@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง)

ที่อยู่ : 15/17 หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0-3822-2118
โทรสาร : 0-3822-1818
Website : blmiacec.ac.th
E-mail : blm_iacec@hotmail.com, blm_iacec@hunsa.com, blm_iacec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพพานทอง)

ที่อยู่ : 37 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 0-3844-7241
โทรสาร : 0-3844-7243
Website : www.sbtvc.ac.th
E-mail : sbtvc_2012@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม