ขอนแก่น

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดขอนแก่น

1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ที่อยู่ : 67 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4322-1290, 0-4322-2064-5
โทรสาร : 0-4322-2064
Website : www.kktech.ac.th
E-mail : kkte_thai@hotmail.com , khonkaen01@kktech.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ที่อยู่ : 486 หมู่ 4 ถ.หินกอง-หนองอ้อ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : 0-4344-1804
โทรสาร : 0-4344-1555
Website : www.ntckk.ac.th
E-mail : technicnamphong@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โยธา อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ที่อยู่ : 1/1 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4323-6538, 0-4323-8714
โทรสาร : 0-4323-7757
Website : www.kvc.ac.th
E-mail : kvc@kvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ที่อยู่ : อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 0-4328-9193-4
โทรสาร : 0-4328-9194
Website : www.kkcat.ac.th
E-mail : khonkaenatc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

5. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จากเดิม (วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น)

ที่อยู่ : 316 ม.18 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : 0-4326-2085, 0-4326-2681
โทรสาร : 0-4326-2085
Website : www.kkp.ac.th
E-mail : khonkaenpolytechniccollege@sanook.com, kkpoly@kkp.ac.th, p.patawee@kkp.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ที่อยู่ : 172 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนิท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โทรศัพท์ : 0-4328-6218
โทรสาร : 0-4328-6031
Website : www.kknic.ac.th
E-mail : kknicacth@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสิ่งทอ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จากเดิม (วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ)

ที่อยู่ : 271 หมู่ 14 ถ.แพงไทย ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 0-4331-1020
โทรสาร : 0-4331-2945
Website : www.chumphae.ac.th
E-mail : wkchumphae@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8. วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ที่อยู่ : 6 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ : 0-4325-2269
โทรสาร : 0-4325-2269
Website : www.kic.ac.th
E-mail : knice2010@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

9. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ที่อยู่ : 113 หมู่ 2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 0-4327-2129
โทรสาร : 0-4327-2129 ต่อ 490
Website : www.bpic.ac.th
E-mail : bpic113@yahoo.co.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

10. วิทยาลัยการอาชีพพล

ที่อยู่ : 203 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ-โคกสี ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ : 0-4341-6020
โทรสาร : 0-4341-6020
Website : www.pholiac.ac.th
E-mail : .phon_vk@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ประมงทะเล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจสถานพยาบาล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ที่อยู่ : 228 หมู่ 8 ถนนบ้านหนองสองห้อง-บ้านกุดหอยกาบ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โทรศัพท์ : 081-670-9747
โทรสาร : -
Website : www.nhtech.ac.th
E-mail : nsh-tech@windowslive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -