กาญจนบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกาญจนบุรี

1. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 361 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3451-1176
โทรสาร : 0-3451-4283
Website : www.technickan.ac.th
E-mail : niponsak01@technickan.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องประดับอัญมณี เทคนิคการทำต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ที่อยู่ : 7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3451-1124, 0-3451-2446
โทรสาร : 0-3451-2446
Website : www.kanvc.ac.th
E-mail : kanvc@kanvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 1 หมู่ 5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3455-2106, 0-3455-2107
โทรสาร : 0-3455-2108
Website : www.kasetkan.ac.th
E-mail : kan_cat2002@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

4. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 102 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3451-2676
โทรสาร : 0-3451-2776
Website : www.kanpoly.ac.th
E-mail : kan_poly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 296 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 0-3461-1792
โทรสาร : 0-3461-1777
Website : www.kicec.ac.th
E-mail : kicec@kicec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ที่อยู่ : 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ : 0-3457-9597
โทรสาร : 0-3457-9296
Website : www.pntcollege.com
E-mail : pntcollege@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ