รายชื่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา


.....

ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา


นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา


นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน)คณะกรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายถาวร ชลัษเฐียร

ผู้แทนองค์กรเอกชน


นายอรรถการ ตฤษณารังสี

ผู้แทนองค์กรเอกชน


พลตรีหญิง กฤติยา บัวหลวงงาม

ผู้แทนองค์กรเอกชน


นายสุนทร ทองใส

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


รศ.มงคล มงคลวงศ์โรจน์

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ


นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ