รายละเอียด กฏหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

 นโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ ๑ | 232