รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา | 174
 

                                       
           ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Center) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. …โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี นางปัทมา วีระวานิช ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Center) ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 22 ธันวาคม 2564

 
 

เอกสารแนบ