รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ | 129
 

                                      
          ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (Ministry of Education Career and Entrepreneurship Center) หรือ ศูนย์ CEC  โดยมีประธานศูนย์บ่มเพาะภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ปะชาสัมพันธ์ สอศ. / 22 ธันวาคม 2564

 
 

เอกสารแนบ