รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ.ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) | 120
 

                                                                                           
                                        
                                      

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม พิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิทวัต  ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
และดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 19พฤศจิกายน 2564

 
 

เอกสารแนบ