รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 การชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) | 159
 

การชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน)

                                       
              "การชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน)" โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายยศพล เวณุโกเศศ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา คณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม5 สอศ.

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 9 พฤศจิกายน 2564

 
 

เอกสารแนบ