รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 เตรียมความพร้อม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) | 87
 

                                      

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทีมงาน ประชุมเตรียมความพร้อม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ในการให้บริการประชาชน ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ./ 13 ตุลาคม 2564

 
 

เอกสารแนบ