รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้แอปพลิเคชั่นช่างอาชีวะ “ ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อม ทั่วไทย” | 94
 

                                        
                                      

                ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้แอปพลิเคชั่นช่างอาชีวะ “ ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อม ทั่วไทย” ภายใต้กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) แบบถาวร จำนวน 100 แห่ง โดยมีว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยสารพัดข่างสุราษฏร์ธานี บรรยายพิเศษถึงความเป็นมาและความจำเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่น "ช่างอาชีวะ" ข้อกำหนดการใช้ ตลอดจนการติดตั้งและลงทะเบียนการใช้งาน
 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 8 ตุลาคม 2564

 
 

เอกสารแนบ