รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2564 | 210
 

(28 ก.ย.64) ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2564 โอกาสนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับ ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน และนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

///////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
28 กันยายน 2564

 
 

เอกสารแนบ