รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" (รูปแบบออนไลน์) | 47
 

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" (รูปแบบออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 14-21 กันยายน 2564 โดย ดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 43 ราย เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการสามารถทำงานเป็นทีมมีเครือข่ายในการทำงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทำงานร่วมกัน ซึ่งหัวข้อการฝึกอบรม เรื่องการทำงานเป็นทีม บรรยายโดย ดร.อธิปไตย  โพแตง อดีตผู้อํานวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.จริยา สุทธิเดช และนางสมจินตนา วิศิษฐ์อนุพงษ์ มาทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงตลอดการอบรม 

 

///////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์
15 กันยายน 2564

 
 

เอกสารแนบ