รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 หัวข้อ สอศ.จัดประชุมประเมินผล “โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ” ครั้งที่ 2/2564 | 39
 

 

 (13 ก.ย.64) นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินผล
“โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ”
ครั้งที่ 2/2564โดยมีดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมในรูปแบบออนไลน์ 

//////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์
13 กันยายน 2564

 

 
 

เอกสารแนบ