รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ. ประชุมonline คณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2/2564  | 55
 

สอศ. ประชุมonline คณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2/2564 

(20 ก.ค.64) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในการประชุมดังกล่าว องค์กรหลักได้บูรณาการภารกิจการดำเนินการร่วมกัน และพิจารณาประเด็นการขับเคลื่อนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E), การฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา การฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผมกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพัฒนาอาชีพ Re – skill และ Up – skill เพื่อการมีงานทำ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในโรงเรียน สช.นอกระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 และการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน
..................................................
#Prสอศ.

 
 

เอกสารแนบ