รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโมดูล โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ผ่านระบบออนไลน์) | 97
 

                                      

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโมดูล โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ อาจารย์ผดุงชัย ภู่พัฒน์ พร้อมด้วยคณะทีมวิทยากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารอินทนิล สสอ.

 

กลุ่มประชาสมพันธ์ สอศ. / 10 กรกฎาคม 2564

 
 

เอกสารแนบ