รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วน Quick win การจัดการศึกษา 2 ครั้งที่ 1/2564 | 127
 

                                       
              ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วน Quick win การจัดการศึกษา 2 ครั้งที่ 1/2564 ประกอบด้วย  1. การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา (Excellent Center)  เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  2. การพัฒนาทักษะทางอาชีพ  เน้นและส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   และ 3.การจัดการศึกษาตลอดชีวิต   จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัย โดยมี นายวีระ  แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ดร. นิติ นาชิต  ผู้อำนวยการการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ   ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม   ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

 

กลุ่มประชาสมพันธ์ สอศ. / 8 มิถุนายน 2564

 
 

เอกสารแนบ