รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ.ประชุมการติดตามและสรุปผลโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส | 189
 

       วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุมการติดตามและสรุปผลโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 1-3 และการรับสมัครนักเรียนของรุ่นที่ 4 ซึ่งในขณะนี้มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 143 คน โดยมีนายวาณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้แทนจากสถาบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดหลักสูตรโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

////////////////////////////////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

12/03/2564

 
 

เอกสารแนบ