รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ.สร้างความตระหนักบุคลากร เน้นทำงานโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบ | 583
 

สอศ.สร้างความตระหนักบุคลากร เน้นทำงานโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบ

     ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

     ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล มาตรฐาน ความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต ช่วยให้หน่วยงานองค์กรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตระหนักในการใช้อำนาจตามหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารองค์กร คือ การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน ได้แก่ บุคลากรใน สอศ. และจากภายนอก คือ สถานศึกษาในสังกัด สอศ. สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลอันเป็นที่ยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

     เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งทุกคนก็เปรียบเสมือนสมาชิกในบ้านที่จะต้องช่วยกันทำให้บ้านหลังนี้ใสสะอาด น่าอยู่ และพร้อมต้อนรับแขกที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ต้องปรับตัว เร่งสร้างความเข้าใจและให้ทุกคนตระหนักถึงความโปร่งใส การมีธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์
10 มีนาคม 2564

 
 

เอกสารแนบ