รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ. ผนึกกำลัง กลุ่มเซ็นทรัล กรมการจัดหางาน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านค้าปลีกและบริการ | 318
 

สอศ. ผนึกกำลัง กลุ่มเซ็นทรัล กรมการจัดหางาน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านค้าปลีกและบริการ

            วันนี้ (12 ก.พ.63) นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา       หันชัยศรี ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายสุวณิช ปัทมโยธิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล      คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล เป็นประธานร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภายใต้โครงการ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” ณ เวสเกต ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกต จังหวัดนนทบุรี
                                                                                         

             โดยในโอกาสนี้ นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล และกรมการจัดหางาน ได้ดำเนินโครงการ“ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพที่ใช้ได้ในสถานประกอบการจริง โดยได้รับการอบรมรูปแบบประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ และขณะเดียวกันก็ได้รับทักษะในด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าสู่การทำงานได้ทันที โดยกลุ่มเซ็นทรัล ได้ให้โอกาส แก่นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีสาขาต่างจังหวัดหลายแห่ง เท่ากับเป็นการมอบอนาคตและความก้าวหน้าเพื่อให้เยาวชนได้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยบริษัท ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจด้านค้าปลีก โดยในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 621 คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน รวม 25 แห่ง และมีนักศึกษาที่รับทุนปริญญาตรีต่อเนื่อง จำนวน 176 คน
                                                            
                                                           

 ด้านนายสุวณิช ปัทมโยธิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ถือเป็นเมล็ดผลแห่งความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ได้แก่ผู้ปกครอง สถานศึกษาทั้งรัฐ และเอกชน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ สร้างกำลังคนอาชีวะด้านค้าปลีกและบริการที่มีฝีมือ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป สมกับคำว่า “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ ทั้งนี้ นักเรียน  นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัล ได้จากเฟสบุ๊คแฟนเพจ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Center) อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ขั้น 2 เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยะวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2101 8000 ต่อ 8028-8030 หรือ E-mail : education@central.co.th
                                                            

                                                                                                              ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                                                                                                                                           กลุ่มประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                                   20 ก.พ.63

 
 

เอกสารแนบ