รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 อาชีวะจัดแข่งขันทักษะ โครงการ T- TEP ครั้งที่ 25 | 341
 

                                    
                                    
                                ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันทักษะนักเรียนนักศึกษาโครงการ T-TEP ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทช่างเทคนิค รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   ประเภทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประเภทช่างซ่อมสีรถยนต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 14 กุมภาพันธ์ 2563

 
 

เอกสารแนบ