รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 อาชีวะขับเคลื่อนจุดเน้น ตั้งเป้ารับผู้เรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) สนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ | 374
 

อาชีวะขับเคลื่อนจุดเน้น ตั้งเป้ารับผู้เรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) สนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ

                         นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จัดขึ้นเป็นภูมิภาคที่ 2 โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สอศ. ภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา166 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  8จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์
                                                      
                                                            

        ​                    นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรตอบสนองกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจ รองรับการเติบโตของประเทศ สอศ. จึงได้จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50สายสามัญ) โดยกำหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา50 : 50ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จัดขึ้นเป็นภูมิภาคที่2 และมอบนโยบาย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.การบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งหน่วยงาน บุคลากร  2.การวางแผนเชิงรุก การตั้ง KPI (Key Performance Indicator: ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน) ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายหลักของสถานศึกษาที่รับนักเรียน และกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน และ3.การได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างแดน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อการสอน เป็นต้น ทั้งนี้ สอศ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานของภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อน บูรณาการ ประสานความร่วมมือ ให้ตรงกับการพัฒนากำลังคน ทั้งในระดับช่างเทคนิค ระดับช่างฝีมือเฉพาะทาง และต้องให้นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาได้ตัดสินใจในการเลือกเรียน โดยหน่วยงานทั้ง สอศ. และสพฐ. ร่วมกัน เช่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรดโชว์ กรอกแบบสอบถามวัดแวว ซึ่งนักเรียน นักศึกษา จะได้รู้ความถนัด และความชอบของตนเอง โดยสถานศึกษาดำเนินแนวทางอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสมในพื้นฐานศักยภาพของแต่ละสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ
                                                 

                            ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กับการพลิกมุมมองหลัก ๆ 4 เรื่อง ได้แก่ พลิกนโยบาย พลิกการดำเนินงาน พลิกความเชื่อ และพลิกเป้าหมาย เพื่อนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สอศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการเรียนสายอาชีวศึกษา เกิดความเข้าใจและเห็นเส้นทางอาชีพในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวเดินต่อไป

                                                                                                                               ///////////////////////////////////////////////////////////////                          
                                                                                                                                     กลุ่มประชาสัมพันธ์  / 6 มกราคม 2563

 
 

เอกสารแนบ