รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ. ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | 332
 

                                                             
                          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และChongqing Tecnology and Business Institute (CQTBI) สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 86 คน นักศึกษาจาก CQTBI จำนวน 27 คน และครูจาก CQTBI 5 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือไทย-จีนตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในสังกัดสอศ.ให้ได้ความรู้ ทักษะภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการการสื่อสารและประสบการณ์ด้านภาษาจีนซึ่งสอศ.เห็นความสำคัญ พร้อมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศร่วมกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์เพราะปัจจุบันทั่วโลกมีการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่โดยการนำเทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาจึงทำให้นักเรียน นักศึกษาที่จะเป็นกำลังคนของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีระบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมและบุคลิกภาพให้สามารถปรับตัวเข้าสู่โลกยุคเศรษฐกิจใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงเข้มแข็งในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพร้อมที่จะเป็นกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างดีและต่อเนื่องตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ เอกชน และอุตสาหกรรมและถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ก้าวสู่คำว่า “มาตรฐานสากล” 

                                                                                         
                          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สอศ. ได้เล็งเห็นโอกาสดังกล่าว จึงเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนก่อนการเดินทางไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพโดยให้นักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากการวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 2 ขึ้นไป และเข้ารับการอบรมภาษาจีนซึ่งมีนักศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ สาชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าจำนวน 18 คนสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 คน สาขาจิสติกส์จำนวน 23 คนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธาจำนวน  13 คนสาขาช่างยนต์/กล จำนวน  5  คนสาขาการบัญชีจำนวน1 คนนอกจากนี้มี ครูจาก CQTBI จำนวน 5  คนนักศึกษาจากCQTBIจำนวน27  คนเข้ารับการอบรมด้วย  ทั้งนี้ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน/เอกสาร  ค่าที่พัก ค่ารถโดยสารภายในประเทศและค่าครองชีพ ตลอดเวลาที่พักในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมดาราปุระ วังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2562 ณ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                                                                                                                           /////////////////////////////////////////////////////////
                                                                                                                                            กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 5 มีนาคม 2562

 
 

เอกสารแนบ