รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” | 474
 

                                                                    

                         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดงานใหญ่ “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ”  เปิดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล Big Data โดยมีภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจและบริการ สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ  ร่วมจัดงาน แสดงความก้าวหน้าในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ  วันที่ 6-7 มีนาคม  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 
                                                                  
 

                      พร้อมกันนี้ในงาน “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ”  ยังมี      กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการ พลังอาชีวะจิตอาสา เปรมประชา คลองรังสิตพัฒนา ในพระราชปณิธาน ในหลวง ร.10 การเสวนา “มิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ  รศ. ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ภาควิชาคุรุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และนายภราทิตย์ เกษเจริญคุณ ศิษย์เก่าอาชีวศึกษา เทคนิคมาบตาพุด  และอีกหนึ่งไฮไลท์ คือ ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ซึ่งสอศ. ร่วมกับกรมการจัดหางาน และสถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและบริการ กว่า 200 แห่ง ซึ่งมีอัตราว่าง ที่ต้องการกำลังคนกว่า 10,000 อัตรา  กิจกรรมผลงานนิทรรศการด้านความร่วมมือ กับบริษัทระดับแนวหน้าของประเทศในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา อาทิ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการอาชีวศึกษา ทวิศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ นิทรรศการภาครัฐและเอกชน กลุ่มอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษารางวัลระดับนานาชาติ เช่น หุ่นยนต์เชื่อม รถไฟฟ้าไปรษณีย์ หุ่นยนต์เก็บกู้ เครื่องสลัดน้ำผึ้งลำไยขนาดเล็ก แผ่นพืชคลุมดิน ชุดมอเตอร์ปั๊มน้ำแปลงผักเพาะชำ เครื่องคั่วและกะเทาะเยื่อถัวลิสง เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ  ฯลฯ    
                                                                 
                                                                  
                                                                    
 

                                                                                                                                             ///////////////////////////////////////// 

                                                                                                                                      กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 6 มีนาคม 2562

 
 

เอกสารแนบ