รายละเอียดข่าว

 อาชีวะอุบลฯ  เตรียมพร้อมรับประเมินฯ ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  (APACC)”  รอบที่ 2  วางเป้าหมายพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากระดับเหรียญทอง (Gold) สู่เป้าหมายระดับแพลทตินัม  (Platinum) ในปี 2565 นี้ | 27
 

อาชีวะอุบลฯ  เตรียมพร้อมรับประเมินฯ ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  (APACC)”  รอบที่ 2  วางเป้าหมายพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากระดับเหรียญทอง (Gold) สู่เป้าหมายระดับแพลทตินัม  (Platinum) ในปี 2565 นี้

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำตัวแทนครู บุคลากร ในสถานศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามผลการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  (APACC)”  ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19  

ทั้งนี้จากที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  (APACC) ในระดับเหรียญทอง ด้วยคะแนนประเมิน 474 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ในปี 2561 ที่ผ่านมา ทำให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ในด้านการจัดการศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับนานาชาติ ผลงานดังกล่าวทำให้สถานศึกษาต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  

ดังนั้นจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 11 -12 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอภาพรวมการบริหารงานสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี การบรรยายสรุปภาพรวมของการดำเนินงานการประเมิน APACC ของสถานศึกษา จากนางสุดสวาท จันโทวงษ์  หัวหน้างานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา APACC ตลอดจนรับฟังการบรรยายพิเศษในการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประเมิน APACC รอบที่ 2 จากทีมคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพอาชีวศึกษา ดร.รังสันต์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศน์สัมพันธ์ ดร.ไพบูลย์ ไสยาวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่ปรึกษากลุ่มงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา และนางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการประเมินตนเอง สภาพปัจจุบันและปัญหาตามมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  (APACC) โดยได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากรสู่การขับเคลื่อนและพัฒนางานในทุกๆด้านตามมาตรฐานการประเมิน 7 มาตรฐาน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน พร้อมปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินและรับรองคุณภาพครั้งที่ 2 ต่อไปในอนาคต 
ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วางเป้าหมายท้าทายจากผลการประเมินในปี 2561 ที่ผ่านมา มีผลการประเมิน 474 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน อยู่ในระดับเหรียญทอง (Gold) กำหนดเป้าหมายสูงขึ้นสู่ระดับแพลทตินัม (Platinum) ซึ่งต้องมีผลคะแนนสูงถึง  491 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ขึ้นไป โดยกำหนดการประเมินรอบที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้


/////////////
Cr. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

 
 

เอกสารแนบ