รายละเอียดข่าว

 อาชีวะอุดร ปังปุริเย่!!! จัดมอบประกาศนียบัตรทวิวุฒิ ไทย - จีน รุ่น 2 แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา | 93
 

อาชีวะอุดร ปังปุริเย่!!! จัดมอบประกาศนียบัตรทวิวุฒิ ไทย - จีน รุ่น 2 แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

เรืออากาศโท สมพร  ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระบบทวิวุฒิ ไทย-จีน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านระบบ Online โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและChongqing City Management College(CCMC) สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่  2  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โดยมีดร.นิรุตต์  บุตรแสนลี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวรายงานและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ระบบทวิวุฒิ ไทย-จีน ให้แก่นักศึกษา 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน  ถือเป็นการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาที่ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของพลวัต ซึ่ง สอดคล้องกับโลกอาชีพแห่งอนาคตและนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ต้องการผลักดันให้การอาชีวศึกษาเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้ได้มาตรฐานสู่ระดับนานาชาติ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ทำความร่วมมือกับ Chongqing City Management College (CCMC) ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 โดยได้ร่วมวางแผนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี โดยศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และศึกษาที่ Chongqing City Management College (CCMC) เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อ เป็นรุ่นที่ 2  ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการบัญชี และสาขาการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 41 คน  เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ Chongqing City Management College (CCMC) เป็นหลักสูตรทวิวุฒิ 

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายจาก CCMC ในระหว่างศึกษาต่อคนต่อภาคเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ที่ศึกษาต่อที่ CCMC รวมทั้งสิ้น 36,200 หยวน คิดเป็นเงินไทย 181,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ประกอบด้วยค่าหน่วยกิตการเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายประจำวัน รวมถึงนักศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ในระดับนานาชาติ

/////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

 
 

เอกสารแนบ