รายละเอียดข่าว

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0" | 282
 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่องขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0"

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำลังดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

โดยจะมีการจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์ปิ้นอนาคตคนไทย 4.0"

สู่การเป็นผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท

คือ 1) ประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม และ 2) ประเภทหน่วยงาน/องค์กร

แต่ละประเภทแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มปฐมวัย 2) กลุ่มประถมศึกษา 3) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น 4) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย

5) กลุ่มอาชีวศึกษา 6) กลุ่มอุดมศึกษา และ 7) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย

เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๕" กรกฎาคมจนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ชิงรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๑๒๖ รางวัล สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการสอนเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 
 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ