รายละเอียดข่าว

  ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้ดจัดจ้างตามระเบิยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1175
 

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 381 ลว 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้ดจัดจ้างตามระเบิยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 

เอกสารแนบ