รายละเอียดข่าว

 เผยแพร่บทความเพื่อป้องกันการทุจริจและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 203
 

เผยแพร่บทความเพื่อป้องกันการทุจริจและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่บทความเพื่อป้องกันการทุจริจและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

วารสารข่าววินัยและคุณธรรมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนที่ได้กำหนด เพื่อป้องกันมิให้หน่วยงานได้รับความเสียหายและอาจมีผลกระทบต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

 
 

เอกสารแนบ