รายละเอียดข่าว

 ว.เทคโนโลยีการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จับมือ บุญรอดบริวเวอรี่ สร้างเรือไฟเบอร์กลาส เก็บขยะในแม่น้ำ | 216
 

ว.เทคโนโลยีการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จับมือ บุญรอดบริวเวอรี่ สร้างเรือไฟเบอร์กลาส เก็บขยะในแม่น้ำ

          นายนนทพงษ์ ยอดทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเรือท้องแบน จำนวน 10 ลำ ฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาช่างต่อเรือ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุบิน แพทย์รัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบเรือให้กับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ กลุ่มสิงห์อาสา รับมอบเพื่อนำไปใช้ในโครงการต้นน้ำ แหล่งน้ำ สายน้ำ ความยั่งยืน 

         

          ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมมือกับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กลุ่มสิงห์อาสา  จัดโครงการต้นน้ำ แหล่งน้ำ สายน้ำ ความยั่งยืน โดยทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำของวิทยาลัย ถึงท่าน้ำ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในการนี้บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  ได้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างเรือท้องแบน  ซึ่งการสร้างเรือดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพที่ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อีกทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่สามารถนำไปใช้งานสร้างประโยชน์ ได้ 

          ด้านนายสุบิน  แพทย์รัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เรือท้องแบน สร้างโดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างต่อเรือ จำนวน 2 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ จำนวน 7 คน โดยมีนายสุทัศน์ โพธิ์อ่อง และนายชาญชัย ศิริกระจ่าง เป็นครูผู้ควบคุมการสร้าง ซึ่งเรือดังกล่าวผลิตจากไฟเบอร์กลาสขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 350 เซนติเมตร ด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้อย เรือท้องแบนจึงเหมาะสมกับการใช้งานลักษณะดังกล่าว อีกทั้งมีคุณสมบัติแข็งแรง เบา และใช้งานได้ทนทานเป็น 10 ปี สำหรับระยะเวลาในการสร้างเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส  สามารถดำเนินการจัดสร้างได้ประมาณ 1-2 ลำ ต่อวัน  

//////////////////////////////////////// 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 

9 มีนาคม 2564 

 
 

เอกสารแนบ