รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ.
Created by ipaadmin on 6/1/2565 15:56:08


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

-  ใบสมัคร ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (รูปแบบPDF) 

-  ใบสมัคร ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (รูปแบบWord) 

-  ใบสมัคร ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (รูปแบบPDF) 

-  ใบสมัคร ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (รูปแบบWord) 

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 27 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

 

print