รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 0604/386 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน
Created by bppadmin on 23/11/2564 14:19:12

ที่ ศธ 0604/386 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบดำเนินงาน


print
Sort by: