รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 0604/385 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน
Created by bppadmin on 23/11/2564 14:05:37

ที่ ศธ 0604/385 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565
งบดำเนินงาน


print
Sort by: