รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ศึกษาธิการ “ตรีนุช เทียนทอง” ลงพื้นที่กระบี่ ก่อนประชุม ครม.สัญจร
Created by pradmin on 17/11/2564 17:12:24


รมว.ศึกษาธิการ “ตรีนุช เทียนทอง” ลงพื้นที่กระบี่ ก่อนประชุม ครม.สัญจร

               ​นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)  โดยในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ในช่วงเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่
                     

                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา จังหวัดกระบี่ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าในนโยบายด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Excellent Center เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  Excellent Center ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ดำเนินการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนกับสถานประกอบการ และเชื่อมโยงกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ใน 4 สาขางาน คือ สาขาชอฟต์แวร์และการประยุกต์ สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย สาขากราฟิกเกมและแอนิเมชัน และสาขาสมองกลฝังตัวและไอโอที (Internet of things) โดยมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเครือข่าย สถานประกอบการชั้นนำ เช่น บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด บริษัทชิสโก้ ซีสเต็มส์ บริษัทไมโครชอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ติ เฮสเศิร์ฟ จำกัด บริษัททางด้านเทคสตาร์ทอัพ เช่น เบญจจินตา กรุ๊ป เกมคราฟเตอร์ทีม และบริษัทแอมเว็ร์ส จำกัด (AMPVERSE) เป็นต้น โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นสร้างระบบความคิด การพัฒนาทักษะให้นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง การนำเสนองานที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้รายวิชาในสาขางานสู่อาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล  
                            
                    ​สำหรับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ได้เตรียมรองรับโดยการนำแนวทางอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศขยายผลในสาขาที่เป็นความต้องการดังนี้ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ การท่องเที่ยว การโรงแรม ช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช และช่างอากาศยานซึ่งความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เป็นหนึ่งในโยบายเร่งด่วน(Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกษา และตามบริบทของพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน​รวมถึงความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนและเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในระดับพื้นที่จังหวัด โดยสำรวจ รวบรวมความต้องการในการพัฒนาอาชีพ อันจะนำไปสู่การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพได้ตรงตามความต้องการและบริบทที่แตกต่างกัน ก็มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ

                      
                  ​ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ Sawasdee Plaza และ Sawasdee Cup (CAFE) ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติงานจริงในการจำหน่ายสินค้า  และการให้บริการของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยมีผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนของวิทยาลัย วางจัดจำหน่าย เช่นสบู่เหลวล้างมือจากน้ำมันปาล์ม เสื้อยืดที่ระลึก โต๊ะไม้จากไม้หมาก แก้วสกรีน และเครื่องดื่มค็อกเทล  และเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในการให้บริการช่วยเหลือประชาชน โดยเปิดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างงาน สร้างรายได้ ในสถานการณ์โควิด-19
 
                                                                       ////////////////////////////////////////////////
                                                                                          กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

print
Sort by: