รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ. ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์
Created by pradmin on 11/9/2564 16:15:15


วันที่ 11 กันยายน 2564 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี 5G (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยี 5G และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษาให้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจอีกด้วย พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมด้วย

print
Sort by: