รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟคุนหมิง และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการอบรมครูวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ในรูปแบบออนไลน์
Created by pradmin on 28/8/2564 14:28:08


สอศ. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟคุนหมิง และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการอบรมครูวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ในรูปแบบออนไลน์

วันนี้ (28 ส.ค.64) ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมครูวิชาชีพระบบขนส่งทางราง โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาการรถไฟคุนหมิง และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน 

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการอบรมครูวิชาชีพระบบขนส่งทางราง จัดขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรระบบขนส่งทางราง และรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลของจีน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาความชำนาญในการประกอบอาชีพ และพัฒนากำลังคน เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการจัดทำหลักสูตรร่วม ไทย -ลาว -จีน ต่อไป

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง โดยเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาเซียน ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประเทศสมาชิกมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนากรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนากำลังคนให้กับประเทศสมาชิกในสาขาที่สำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถกำลังคนและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก

////////////


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
28 สิงหาคม 2564

print
Sort by: