รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกลุ่มตำแหน่งของ สอศ. ประกอบการยื่นสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณียื่นขอเกื้อกูล)
Created by hradmin on 27/8/2564 16:49:58


print
Sort by: