รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by hradmin on 25/8/2564 17:48:12


ประกาศรับสมัครฯ

ไฟล์เอกสารหมายเลข 3 - 5

print
Sort by: